Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Положення про шкільний громадський бюджет Терешківської сільської ради

Дата: 02.02.2022 09:30
Кількість переглядів: 500

 

ТЕРЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дванадцята сесія восьмого скликання

  ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

Від  24   грудня  2021 року                                                      с. Терешки

 

Про затвердження

Положення про шкільний громадський бюджет

Терешківської сільської ради

Полтавського району Полтавської області

 

З метою розвитку демократичного суспільства, налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування з учнівською громадськістю, створення умов  для участі дітей та учнівської молоді у розвитку територіальної громади, удосконалення діалогу  між владою і громадою, активізації громадських ініціатив на території Терешківської громади щодо участі у бюджетному процесі на основі впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів місцевого бюджету, керуючись ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Терешківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про шкільний громадський бюджет Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області (додається).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Відділу освіти Терешківської сільської ради ПОГОРІЛОГО Ігоря Васильовича.

 


Сільський голова                                                               Віталій ТУРПІТЬКО

 

Положення

про шкільний громадський бюджет

Терешківської сільської ради

 1. Загальні положення
  1. Це Положення визначає основні вимоги до організації і впровадження Шкільного громадського бюджету (конкурсу шкільних проєктів) в Терешківській сільській раді.
  2. Метою впровадження Шкільного громадського бюджету є підвищення рівня довіри учнівської молоді до діяльності органів місцевого самоврядування,  її залучення до прийняття рішень у територіальній громаді, покращення рівня обізнаності щодо всіх етапів розробки та впровадження громадських проєктів та підвищення рівня партиципації жителів територіальної громади (далі - ТГ).
  3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

шкільний громадський бюджет (далі - ШГБ) -  це комплекс заходів, що сприяє налагодженню взаємодії органів місцевого самоврядування з учнівською молоддю та іншими жителями ТГ. Він спрямований на залучення учнів та учениць 5-11 класів закладів загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО), освітян, батьків та активних громадян до участі в розробці та впровадженні шкільних громадських проєктів. Шкільні громадські проєкти ініціюються Командами проєктів  шляхом розробки проектних пропозицій, їх подання  на конкурс, який здійснюється через загальне відкрите голосування, у якому можуть брати участь всі жителі ТГ,  та подальшої реалізації із залученням представників Команд проєктів проєктів-переможців;

команда проєкту – група від 7 осіб, яка обов'язково включає учнів та учениць, батьків, керівників закладів освіти, вчителів, а також за згодою може включати депутатів та представників громадськості. Один із членів команди віком від 14 років обирається командою уповноваженою особою для подання (реєстрації) проєкту від команди; 

координаційна рада з питань шкільного громадського бюджету (далі – Координаційна рада) – колегіальний орган, який створюється Розпорядженням голови Терешкіської сільської ради для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо впровадження та реалізації ШГБ;

конкурс шкільних громадських проєктів – процедура визначення учнями та ученицями 5-11 класів та іншими жителями Терешківської ТГ у порядку, встановленому цим Положенням, проєктів-переможців серед загальної кількості представлених шкільних громадських проєктів шляхом загального відкритого голосування;

шкільний громадський проєкт (далі – Проєкт) – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея чи ініціатива, що подана командою проєкту відповідно до затвердженої цим Положенням форми проєктної заявки ШГБ, та відповідає вимогам, визначеним цим Положенням;

проєкти-переможці – Проєкти, які за результатами загального голосування жителів ТГ набрали найбільшу кількість голосів шляхом їх прямого підрахунку після перевірки модератором електронної системи та застосування передбачених вагових коефіцієнтів/квот (якщо вони передбачені Параметрами шкільного громадського бюджету на плановий рік);

електронна система – інформаційна система (вебсайт) керування процесами у рамках конкурсу шкільних громадських проєктів, що забезпечує автоматизацію подання та представлення для голосування проєктів, електронного голосування за проєкти та оприлюднення інформації щодо відібраних проєктів та стану їх реалізації.

модератор електронної системи – відповідальна особа за роботу з електронною платформою, яка уповноважується Розпорядженням голови Терешкіської сільської ради.

  1. Видатки для реалізації та адміністрування впровадження ШГБ в Терешківській ТГ здійснюються за рахунок коштів гранту, який надається в межах Швейцарсько-українського проєкту DECIDE - "Децентралізація для розвитку демократичної освіти"  та співфінансування з  бюджету громади на 2022 рік відповідно до Меморандуму про співпрацю від 30.06.2021 (Картка державної реєстрації № 4469 від 22.07.2020 р.).
  2. Загальний обсяг ШГБ визначається Терешківською сільською радою на відповідний плановий бюджетний період та не може бути зменшений при затвердженні бюджету Терешківської ТГ.
  3. Подання проєктних заявок здійснюється уповноваженими особами команд проєктів, яким на момент подання виповнилось 14 років, через електронну систему.
  4. Голосування за шкільні громадські проєкти здійснюються двома методами:

1.7.1 паперове голосування в закладах загальної середньої освіти учнями та ученицями 5-11 класів шляхом заповнення відповідних бланків;

1.7.2 онлайн голосування громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України, яким на момент голосування виповнилось 14 років, що зареєстровані або фактично проживають на території Терешківської ТГ.

 

 1. Етапи Шкільного громадського бюджету
  1. Щорічна процедура та порядок реалізації ШГБ передбачає наступні етапи:
 1. затвердження Параметрів ШГБ на плановий рік та прогнозного обсягу ШГБ на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 2.  подання проєктних заявок ШГБ;
 3.  аналіз і доопрацювання проектних заявок ШГБ;
 4.  голосування за проєкти ШГБ;
 5.  визначення проєктів-переможців ШГБ;
 6.  реалізація проєктів-переможців ШГБ;
 7.  звітування та оцінка результатів реалізації проєктів ШГБ.

2.2. Параметри ШГБ на плановий бюджетний період щорічно затверджуються Терешківською сільською радою і включають:

 • загальний бюджет конкурсу шкільних громадських проєктів на плановий рік;
 • модель проведення конкурсу: загальний конкурс чи розподіл загального бюджету конкурсу шкільних громадських проєктів між ЗЗСО (відповідно до кількості учнів, рівними частинами, конкретними сумами, тощо). У разі розподілу загального бюджету конкурсу шкільних громадських проєктів між ЗЗСО - мінімальна кількість команд в кожному ЗЗСО;
 • максимальну вартість одного Проєкту;
 • типи та категорії Проєктів (за необхідності);
 • кількість поданих проєктних заявок однією командою;
 • кількість голосів у кожного жителя громади;
 • квоти для населених пунктів / старостинських округів, вагові коефіцієнти (за необхідності);
 • терміни початку і завершення прийому проєктних заявок;
 • терміни проведення аналізу поданих проєктних заявок та їх доопрацювання командами;
 • терміни початку і завершення голосування за Проєкти;
 • термін визначення проєктів-переможців;
 • прогнозний обсяг загального бюджету конкурсу шкільних громадських проєктів на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 • за необхідності інші параметри.

 

 1. Координаційна рада з питань шкільного громадського бюджету
  1. Для підготовки, організації та забезпечення виконання основних заходів та завдань щодо реалізації ШГБ в Терешківській ТГ голова  Терешківської сільської ради своїм розпорядженням створює Координаційну раду з питань шкільного громадського бюджету.
  2. До складу Координаційної ради можуть входити представники Відділу освіти та інших структурних підрозділів Терешківської сільської ради, депутати Терешківської сільської ради, вчителі, керівники ЗЗСО та за згодою представники громадськості, консультативно-дорадчих органів, наукових кіл, бізнес середовища, незалежні експерти, а також делеговані ЗЗСО учні та учениці 5-11 класів.
  3. Основними завданнями Координаційної ради є:
   • здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження ШГБ на всіх його етапах, включаючи здійснення інформаційної, організаційної та консультаційної підтримки команд авторів Проєктів;
   • схвалення проведеного аналізу відповідними структурними підрозділами Терешківської сільської Ради поданих проєктних заявок та погодження проєктів для голосування;
   • схвалення проведеної перевірки модератором електронної системи поданих паперових бланків голосування;
   • здійснення інших завдань, що випливають з мети створення Координаційної ради.
  4. Головою і секретарем Координаційної ради призначаються особи з числа членів Координаційної ради, які є представниками структурних підрозділів Терешківської сільської ради.
  5. Формою роботи Координаційної ради є її засідання в тому числі в онлайн форматі, що відбуваються за потребою. Протокол засідання готується секретарем та підписується головою Координаційної ради.
  6. Рішення Координаційної ради приймаються на її засіданнях шляхом прямого підрахунку голосів. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 50% від складу членів Координаційної ради відповідно до списку. Рішення вважається прийнятим, якщо «за» проголосували більшість від присутніх на засіданні членів Координаційної ради, тобто більше 50% присутніх.
  7. В разі, якщо член Координаційної ради є членом команди проєкту ШГБ, він не може приймати участь в голосуваннях Координаційної ради, які безпосередньо стосуються проєктної заявки, поданої командою, членом якої він є.
  8. Члени Координаційної ради у своїй роботі дотримуються вимог Закону України «Про запобігання корупції».

4. Інформаційна кампанія

    4.1 Інформаційна кампанія проводиться на всіх етапах впровадження ШГБ виконавчими органами Терешківської сільської ради.

4.2 Інформаційна кампанія передбачає: 

- ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами ШГБ, а також заохочення учнів та учениць 5-11 класів до підготовки та подання проєктних заявок;

- інформування про етапи ШГБ, основні події у рамках ШГБ  та терміни їх впровадження;

- представлення проєктних заявок, прийнятих до участі у конкурсі шкільних громадських проєктів, та заохочення всіх жителів ТГ, включаючи учнів та учениць 5-11 класів до участі у голосуванні; 

- поширення інформації про результати голосування, списку та опису проєктів-переможців;

- поширення інформації стосовно стану впровадження та результатів реалізації проєктів-переможців;

- співпраця з організаціями громадянського суспільства щодо популяризації ШГБ та їхньої участі у інформаційній кампанії;

- інші інформаційні заходи (за потребою).

 

 1. Електронна система 

5.1.     Електронна система встановлюється для забезпечення автоматизації усіх етапів ШГБ, посилання на неї розміщується на офіційному веб-сайті Терешківської сільської ради у рубриці «Шкільний громадський бюджет».

5.2.     Відповідальним за роботу з електронною системою, включаючи розміщення посібників, інструкцій для її користувачів, управління поданими проєктними заявками, внесення голосів поданих у вигляді паперових бланків, налаштування Параметрів ШГБ на відповідний рік та управління іншим контентом системи є модератори електронної системи.

5.3.     Електронна система є загальнодоступною та містить можливість створення власних кабінетів жителями громади.

5.4.     Для створення кабінету та подачі проєктних заявок в електронному вигляді, уповноважена особа команди проєкту здійснює реєстрацію в електронній системі.

5.5.     Електронна система дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації Проєктів на сторінках відповідних Проєктів.

5.6.     Електронна система дозволяє визначати результати голосування на підставі автоматичного підрахунку голосів. Остаточно затверджує список проєктів-переможців (з урахуванням квот, передбачених Параметрами Шкільного громадського бюджету на поточний рік, якщо вони передбачені) Координаційна рада.

 1. Порядок підготовки проєктних заявок
  1. Проєктна заявка розробляється командою проєкту за формою згідно з Додатком 1 до цього Положення.
  2. Кількість проєктних заявок, яку може подати кожна команда, визначається Параметрами ШГБ на плановий рік.
  3. Назва Проєкту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.
  4. План заходів з виконання Проєкту повинен відображати етапи виконання Проєкту, зокрема закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг (у залежності від потреб Проєкту).
  5. Розрахунки, креслення, фотографії, що розкривають сутність, цілі Проєкту та можливість його практичної реалізації, додаються командою проєкту до проєктної заявки, що передбачено формою подання проєктної заявки.
  6. При підготовці проєктної заявки команда проєкту забезпечує його відповідність таким вимогам:
 • Проєкт має відповідати нормам законодавства;
 • усі обов'язкові поля форми, наведеної у Додатку 1 до цього Положення, мають бути заповнені;
 • Проєкт належить до однієї з категорій проєктів, передбачених Параметрами шкільного громадського бюджету, затвердженими Терешківською сільською радою;
 • питання реалізації Проєкту знаходиться в межах повноважень Терешківської сільської ради;
 • Проєкт реалізується на базі ЗЗСО та на землях, які належать на праві комунальної власності Терешківській ТГ, на території будівель (приміщень) загального користування та об’єктів соціально-культурної сфери комунальної форми власності;
 • реалізація Проєкту спрямована на покращення умов освітнього процесу;
 • реалізація Проєкту здійснюється в межах одного календарного року;
 • реалізація Проєкту не порушує прав інтелектуальної власності;
 • бюджет Проєкту, розрахований командою проєкту, включає усі витрати, пов’язані з: закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих; оплатою стороннім підрядникам послуг логістики (доставка, монтаж, зберігання); оплатою праці виконавців; інформуванням жителів про реалізацію проєкту (у разі необхідності),
 • команда проєкту за власним бажанням має право включити до витрат Проєкту власний внесок або внесок третіх осіб, як фінансовий так і не фінансовий (послуги, роботи, матеріали, обладнання тощо); 

- Проєкт відповідає критерію загальнодоступності, який передбачає можливість користування продуктом Проєкту усіма учнями та ученицями всіх ЗЗСО громади без виключення.

- Проєкт не може передбачати виключно покращення матеріально-технічної бази ЗЗСО (проведення ремонтних робіт, заміна вікон, дверей, закупівля стандартних шкільних меблів, тощо).

 

 1. Порядок подання проєктних заявок
  1. Проєктна заявка подається командою проєкту виключно  в електронному вигляді (через електронну систему).
  2. При поданні проектної заявки уповноважена особа команди проєкту здійснює реєстрацію через BankID, MobileID, “Дія”, КЕП та заповнює всі необхідні розділи та поля форми подання проєктної заявки поетапно, завантажує додатки, зображення, фото, схеми та інші презентаційні матеріали.

 

 1. Аналіз та доопрацювання поданих проєктних заявок
  1. Модератор електронної платформи здійснює попередню перевірку поданої проєктної заявки на предмет:
   • відповідності найменування та ідеї Проєкту його змісту, нормам законодавства та суспільної моралі;
   • повноти заповнення усіх обов’язкових полів проєктної заявки за формою та у обсязі, що відповідають нормам цього Положення;
   • відповідності вимогам нормативної лексики.

У разі, якщо форма проєктної заявки є неповною або заповненою з помилками,  модератор електронної платформи по телефону або електронною поштою повідомляє про це уповноважену особу команди проєкту. Уповноважена особа команди проєкту протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи у проєктну заявку. У іншому випадку – проєктна заявка відхиляється.

  1. За результатами попередньої перевірки усіх поданих проєктних заявок модератор електронної платформи протягом 7 робочих днів після закінчення прийому проєктних заявок формує список проєктних заявок, які не пройшли попередню перевірку і подає на розгляд Координаційної ради для прийняття нею рішення про недопущення до аналізу проєктних заявок, які:
   • мають невідповідність найменування та ідеї Проєкту його змісту, нормам законодавства та суспільної моралі;
   • містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства;
   • команди проєктів протягом встановленого терміну не внесли необхідні корективи у проєктні заявки.

  Зазначені проєктні заявки вважаються такими, що не пройшли попередню перевірку і у електронній системі є недоступними для публічного перегляду.

  1. Проєктні заявки, що пройшли попередню перевірку, оприлюднюються у електронній системі та передаються головою Координаційної ради до Відділу освіти та за необхідності до інших структурних підрозділів Терешківської сільської ради для детального аналізу щодо можливості їх реалізації.
  2. Відділ освіти (за необхідності інші структурні підрозділи Терешківської сільської ради) проводить аналіз проєктних заявок, комунікує з командами проєктів через уповноважених осіб щодо уточнення параметрів проєктів та додаткової інформації, надає рекомендації щодо доопрацювання проєктних заявок тощо. За результатами аналізу та доопрацювання кожної проєктної заявки формує Звіти про аналіз проєктних заявок згідно з Додатком 2 до Положення та передає звіти голові Координаційної ради не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення етапу аналізу та доопрацювання проєктних заявок, передбаченого Параметрами шкільного громадського бюджету на плановий рік. 
  3. Голова Координаційної ради після отримання звітів про аналіз проєктних заявок оголошує дату засідання Координаційної ради із обов’язковим запрошенням представників усіх команд проєктів для публічного обговорення своїх Проєктів та розгляду звітів щодо аналізу проєктних заявок.
  4. Координаційна рада може прийняти рішення про відмову у прийнятті Проєкту для голосування за результатами розгляду Звіту про аналіз проєктної заявки.
  5. Усі Проєкти, що отримали позитивну оцінку у відповідних Звітах про аналіз проєктних заявок та були затверджені Координаційною радою, отримують статус “На голосуванні” в електронній системі.
  6. Звіти про аналіз та доопрацювання проєктних заявок розміщуються на офіційному веб-сайті Терешківської сільської ради.
  7. Координаційна рада забезпечує презентацію і обговорення поданих проєктних заявок та надає можливість команді проєкту або уповноваженій особі команди проєкту представити проєкт під час такої презентації і обговорення на засіданні Координаційної ради відповідно до пункту 8.5.
  8. Внесення можливих поправок до проєктних заявок можливе не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку етапу голосування.

 

 1.  Голосування за Проєкти
  1. Голосування за Проєкти триває не менше 14 календарних днів та здійснюються паралельно в паперовій формі в ЗЗСО та онлайн на електронній платформі. 
  2. Паперове голосування за Проєкти відбувається виключно в ЗЗСО та здійснюється особисто учнями та ученицями 5-11 класів шляхом заповнення бланку голосування, наведеного у Додатку 3 до цього Положення.
  3. Онлайн голосування за Проєкти відбувається на електронній платформі та здійснюється громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України та яким на момент голосування виповнилось 14 років, котрі зареєстровані або фактично проживають на території Терешківської ТГ шляхом проходженням авторизації через систему BankID, MobileID, “Дія” або КЕП в електронній системі.
  4. Кожен житель може віддати тільки один голос за конкретний Проєкт. Максимальна кількість Проєктів, за яку може проголосувати кожен житель, визначається Параметрами шкільного громадського бюджету на плановий рік.
  5. У разі виявлення подвійного голосування однією особою в електронному та паперовому вигляді, результати паперового голосування цією особою скасовуються.
  6. Паперові бланки голосування, котрі мають порушенням вимог пункту 9.2 не будуть враховані під час формування рейтингу Проєктів.
  7.  Дані з паперових бланків голосування вносяться відповідальною особою від ЗЗСО до електронної таблиці за визначеною формою та подаються разом з заповненими бланками голосування не рідше одного разу на тиждень у Терешківську сільську раду для внесення до електронної системи модератором електронної системи протягом 5 робочих днів з дня отримання бланків голосування.
  8.  Кінцевий підрахунок голосів та затвердження рейтингу Проєктів здійснюється Координаційною радою (після застосування квот, передбачених Параметрами шкільного громадського бюджету на поточний рік, якщо такі квоти передбачені).

 

 1.  Визначення проєктів-переможців

10.1. Після закінчення етапу голосування модератор електронної системи в триденний термін закінчує вносити голоси з паперових носіїв в електронну систему та перевіряє подані голоси (відповідність персональних даним, повноти та правильності заповнення бланку голосування тощо).

10.2. У разі виявлення підозрілих бланків голосування модератор електронної системи може звернутися телефоном до учнів та учениць, які заповнювали такі бланки, за підтвердженням факту їхнього особистого голосування.

10.3. Результати проведеної перевірки модератор електронної системи надає на розгляд Координаційній раді, члени якої при виявленні порушень приймають рішення про видалення голосів поданих з порушенням. Модератор електронної системи видаляє такі голоси з електронної системи.

10.4. За результатами голосування, після перевірки поданих паперових голосів та видалення тих, що були подані з порушеннями, голова Координаційної ради та Відділ освіти Терешківської сільської ради протягом 5 робочих днів після закінчення голосування забезпечують публікацію на офіційному веб-сайті Терешківської сільської ради списку проєктів-переможців та загального звіту за результатами конкурсу проєктів.

 

 1. Реалізація проєктів-переможців та звітність
  1. За реалізацію проєктів-переможців відповідальним є Відділ освіти Терешківської сільської ради, який визначено замовником та розпорядником коштів. 
  2. Реалізація проєктів-переможців відбувається відповідальним розпорядником коштів у відповідності до чинного законодавства й Порядку отримання та використання коштів в рамках коштів гранту, який надається в межах Швейцарсько-українського проєкту DECIDE - "Децентралізація для розвитку демократичної освіти" та співфінансування з доходів бюджету громади на 2022 рік відповідно до Меморандуму про співпрацю від 30.06.2021 № - (Картка державної реєстрації № 4469 від 22.07.2020 р.).
  3. Головний розпорядник коштів зобов’язаний:

- своїм Наказом сформувати робочі групи з реалізації кожного з проєктів-переможців у складі представників команд проєктів та адміністрацій відповідних ЗЗСО, котрі мають скласти перелік робіт і послуг, закупівлі яких передбачені у проєктах-переможцях, календарний план їх реалізації та оприлюднити цю інформацію на офіційному сайті ЗЗСО та офіційному сайті Терешківської сільської ради;

- вносити зміни до складових проєкту-переможця та його кошторису тільки за рішенням робочої групи з реалізації проєкту;

- оприлюднювати щомісячно інформацію про хід реалізації проєктів-переможців в розділі “Шкільний громадський бюджет” на офіційному сайті Терешківської сільської ради.

  1. Робоча група з реалізації проєкту-переможця здійснює контроль за процесом реалізації відповідного проєкту-переможця та залучається до процесу його реалізації (авторський, технічний нагляд, контроль здійснення закупівель, тощо).
  2. Робоча група з реалізації проєкту-переможця за необхідності проводить засідання, рішення на яких приймаються простою більшістю голосів від її списочного складу.
  3. Відділ освіти, що відповідає за реалізацію проєктів-переможців, надає для ознайомлення до Терешківської сільської ради річний звіт за підсумками року – не пізніше 31 січня року, наступного за звітним.

 

  1. Звіт включає в себе:
 • загальний опис результатів Проєкту/ів;
 • перелік заходів, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином;
 • опис робіт, які було проведено, їх послідовність;
 • фактичний термін реалізації;
 • фактичний бюджет;
 • фото-звіт результату.
  1.  Звіти про стан реалізації та про реалізацію кожного проєкту-переможця оприлюднюються на веб-сайті Терешківської сільської ради не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком.
 1. Прикінцеві положення
  1. Процес реалізації Шкільного громадського бюджету підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації річного циклу Шкільного громадського бюджету в Терешківській ТГ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь